Till Riksantikvarieämbetets hemsidaKulturmiljöbild

Du har inga motiv i varukorgen.Du har inga motiv i varukorgen. 

Kulturmiljöbild

Om Kulturmiljöbild

Om bilddatabasen

Kulturmiljöbild (KMB) är en databas med ett rikt och omfattande material. Efter den första etappen i utbyggnaden innehåller den nu runt 100 000 digitaliserade och sökbara fotografier som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Beroende på myndighetens skiftande uppdrag kan innehållet vara något ojämnt fördelat.

Fotografierna är tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Motiven omfattar såväl fornlämningar och kyrkor som industrier, arkeologi och flygbilder. Bilderna kommer dels från Riksantikvarieämbetets egen fotoverksamhet, dels från bildsamlingar i myndighetens arkiv.

Databasen fylls också fortlöpande på med fler bilder i takt med att nya fotouppdrag blir aktuella och att fler arkivbilder digitaliseras. Med digitalisering förbättras bildernas tillgänglighet samtidigt som slitaget på originalen minskar. Det gör att fler kan ta del av denna bildskatt.

Projekt som präglat innehållet

Innehållet i Kulturmiljöbild präglas till stora delar av uppdrag och bildprojekt som genomförts de senaste åren. Några exempel är:

  • "Luftföroreningsprogrammet" som under 1980- och 90-talet resulterade i dokumentation av runstenar och hällristningar ur skadeperspektiv
  • Projektet "Svenska städer" från 1998 då åtta städer dokumenterades inför millennieskiftet
  • Projektet "Storstadens arkitektur och kulturmiljö" med dokumentation av förortsmiljöer
  • Regeringens treåriga satsning på industrisamhällets kulturarv

Digitaliserade arkivbilder

De bilder som kommer från myndighetens arkiv består främst av motiv på svenska kyrkor. Materialet utgörs av fotografier men även vykort, teckningar och tryck förekommer. Det har ett stort kulturhistoriskt värde och används flitigt i forskning och yrkesverksamhet. Förutom de bilder på kyrkor som framöver blir tillgängliga i Kulturmiljöbild, finns ett stort kulturhistoriskt bildmaterial hos antikvarisk-topografiska arkivet.

För mer information: kontakta enheten för Arkiv och bibliotek via e-post: ata@raa.se eller kmb@raa.se.tfn 08-5191 80 00 (vxl).

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet.